Etický kodex (dále jen kodex) je závazný písemný dokument, který zaměstnanci firmy FestTech přijali a dobrovolně jej dodržují. Je také v souladu s kodexem schváleným na valné hromadě Cechu mechanických zámkových systémů ČR.

1. Úvodní ustanovení

Kodex nenahrazuje právní regulaci zabezpečení a ochrany majetku i osob, nýbrž na ni navazuje doplněním o etické zásady a konkretizuje některé její obecné požadavky (např. dodržování dobrých mravů soutěže). Kodex stanoví pravidla profesionálního etického chování. Přihlíží také k Zásadám etické reklamní praxe platným v České republice, které vydala a uplatňuje Rada pro reklamu.

2. Obecné zásady chování firmy FestTech

Ve vztahu k zákazníkům:Ve vzájemných vztazích:

3. Vztahy zaměstnanců firmy FestTech k zákazníkům

Zaměstnanec firmy ve vztahu k zákazníkům dodržuje minimálně tato pravidla:

4. Vztahy mezi firmou FestTech a svými zaměstnanci

Zaměstnanec při své činnosti ve firmě:Firma ve vztahu ke svým zaměstnancům:

5. Pokuty za porušení kodexu

Každý zaměstnanec firmy FestTech je odpovědný za to, že jeho vlastní jednání a jednání libovolného z jeho podřízených bude v plném souladu s příslušnými zákony a tímto kodexem. Dodržování souladu bude tématem při periodickém hodnocení výsledků pracovníka.

FestTech uplatňuje „nulovou toleranci“ a každé porušení tohoto kodexu bude tak následováno disciplinárním postihem.

6. Závěrečná ustanovení

Kodex byl schválen dne 7. prosince 2007 a tímto dnem nabývá platnosti a účinnosti.

Děkujeme Vám za Vaši zprávu

Budeme se jí věnovat v co nejkratší době.

FestTech tým.